تعرفه سامانه مدیریت کنفرانس ثمین همایش
 • تک همایش

 • پشتیبانی کامل تا پایان کنفرانس
 • دامنه ir رایگان
 • هاست با فضا و ترافیک نامحدودرایگان
 • امکانات کامل رایگان
 • 1,500,000 تومان
 • 3 همایش

 • یک سال پشتیبانی رایگان
 • دامنه ir یکساله رایگان
 • هاست با فضا و ترافیک نامحدود یک ساله رایگان
 • امکانات کامل رایگان
 • 3,600,000 تومان
 • 5 همایش

 • یک سال پشتیبانی رایگان
 • دامنه ir یکساله رایگان
 • هاست با فضا و ترافیک نامحدود یک ساله رایگان
 • امکانات کامل رایگان
 • 5,000,000 تومان
 • 10 همایش

 • دو سال پشتیبانی رایگان
 • دامنه ir یکساله رایگان
 • هاست با فضا و ترافیک نامحدود یک ساله رایگان
 • امکانات کامل رایگان
 • 8,000,000 تومان
 • 15 همایش

 • دو سال پشتیبانی رایگان
 • دامنه ir یکساله رایگان
 • هاست با فضا و ترافیک نامحدود یک ساله رایگان
 • امکانات کامل رایگان
 • 10,000,000 تومان
 • 20 همایش

 • دو سال پشتیبانی رایگان
 • دامنه ir یکساله رایگان
 • هاست با فضا و ترافیک نامحدود یک ساله رایگان
 • امکانات کامل رایگان
 • 12,000,000 تومان